اطلاعیه 10-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله 30اردیبهشت ماه 1401
1400/12/15

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله به داوری ، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.  

آخرین مهلت ارسال مقالات : 17 اردیبهشت ماه 1401

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه): 20 اردیبهشت ماه 1401

برگزاری کنفرانس : 30 اردیبهشت ماه 1401